logo

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA TABİ OLMAYAN ÇALIŞANLAR

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA TABİ OLMAYAN ÇALIŞANLAR

4857 Sayılı İş Kanunu Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımına ilişkin madde şöyledir.

(Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.) Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.) denilmektedir.

Yukarıda yazılı bulunan kanun hükmünde, hangi çalışanların iş sözleşmesinin feshedileceğine dair açık bir ibare bulunmamaktaydı. Ancak AILE,ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI’nın 20.05.2020 tarihli Genel Yazısında bu duruma açıklık getirilmiştir.

BU TABLODA FESİH YASAĞI KAPSAMINDA BULUNANA VE BULUNMAYAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI AYRINTILI ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR.

SGK FESİH KODUİŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ4857 G.M. 10 FESİH YASAĞI KAPSAMINDA MI?
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshiEvet
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshiHayır
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)Hayır
4Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshiEvet
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiHayır
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleHayır
9Malulen emeklilik nedeniyleHayır
10ÖlümHayır
11İş kazası sonucu ölümHayır
12AskerlikHayır
13Kadın işçinin evlenmesiHayır
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıHayır
15Toplu işçi çıkarmaEvet
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakliHayır
17İşyerinin kapanmasıHayır
18İşin sona ermesiHayır
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)Hayır
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)Hayır
21Statü değişikliğiHayır
22Diğer nedenlerEvet
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihHayır
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihHayır
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih Hayır
26Disiplin kurulu kararı ile fesih Evet
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihEvet
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesihEvet
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihHayır
30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)Hayır
31Borçlar Kanunu, Sendikala Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesihEvet
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihEvet
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiHayır
34İşyerinin devri, işin veye işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihEvet
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenlerHayır
36KHK ile işyerinin kapatılmasıHayır
37KHK ile kamu görevinden çıkarmaHayır
38Doğum nedeniyle ayrılmaHayır
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçişHayır
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçirilmesi sebebiyle çıkışHayır
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenlerHayır

Etiketler: » » »
886 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ