logo

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Hüseyin Erkan

PROJELERDE GÖREVLİ ÖĞRENCİLERE İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI

Kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen projelerde görevli bursiyerlerden aylık kazancı prime esas kazanç alt sınırından fazla olmayanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sosyal güvenceye kavuşturulmuşlardır. Bunların bildirimleri üniversiteler ve projenin yürütüldüğü kurumlarca 10 gün içinde yapılacaktır. 5/12/2017 RG Md.3,5

KORUCULARA EMEKLİLİK HAKKI

Terörle mücadelede görev yapan güvenlik korucularına emekli olma hakki getirilmiştir. Bunlar malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Bunların bildirimleri göreve başladıkları tarihten itibaren 1 ay içinde Valilikler tarafından yapılacaktır. Görevleri sona erenler yine bir ay içinde bildirilecekleler. 5/12/2017 RG Md.3,5,6

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİ BORÇLANAMA

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencilere mezun olmak şartıyla bu okullarda geçen süreleri 4c (emekli sandığı) hizmet sürelerine ekleme imkânı getirilmiştir. Bunları okulları on beş gün içinde, Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. 5/12/2017 RG Md.3,5 Daha önce bu okullarda öğrenim görmüş olanlara borçlanma imkânı getirilmiştir. Md.16

0 GÜN 0 KAZANÇ BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN DURUMU

4a sigortalılardan tutukluluk, gözaltı, yol izni, diğer ücretsiz izin, devamsızlık, puantaj, kısmi istihdam, yarım çalışma ve diğer nedenlerle 0 gün 0 kazanç bildirimi yapılanların ücretsiz izin halinde ise izinin sona erdiği tarih itibariyle sigortalılıkları son pirim ödenen tarih itibariyle durdurulacaktır. 5/12/2017 RG Md.6

BİRDEN FAZLA 4(B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN MUHTAR STATÜSÜ SAYILACAK

Muhtar olup halen esnaf veya çiftçi olmaları hasebiyle bu statülere tabi olarak prim yatıranlar muhtar kapsamına geçebilecekler. Böylece muhtarların primleri özel idareler eliyle devlet tarafından ödenmesi hasebiyle prim ödemeyecekler. 5/12/2017 RG Md.6

SAHTE SİGORTALILIK BİLDİRİMLERİ ENGELLENECEK

4a sigortalılıkların çalışmakta oldukları işyerlerinin kapanması, işverene ulaşılamaması, sigortalının çalışmadığına dair ihbar veya bildirimde bulunulması ve benzeri sebeplerle ünitece varılacak kanaate göre aylık prim ve hizmet belgesinde en son bildirim tarihi esas alınarak re’sen işten çıkışı yapılabilecek.  5/12/2017 RG Md.7

İŞYERİ DOSYALARI BİRLEŞTİRİLEBİLECEK

İşin bitiminden itibaren bir ay içinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma vb nitelikli ihaleli işlerle ilgili yeni bir işyeri dosyası açılmaksızın mevcut işyeri dosyası üzerinden işlemlerin yürütülmesine Kurum karar verebilecek. 5/12/2017 RG Md.8

İstihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermemek, aynı ilde olmak ve kamu yada özel sektör işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine Kurumca izin verilebilir; birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği ünite, Kurumca belirlenir.5/12/2017 RG Md.8

İSTİRAHATLİ SİGORTALILARIN DURUMU

4a sigortalılardan istirahatli olup iş görmezlik ödeneği alanların sigortalılıkları herhangi bir nedenle istirahatli oldukları dönemde sona erdirilmesi halinde iş görmezlik ödeneğini sigortalılıklarının son bulduğu tarihten en fazla onuncu güne kadar alabilecekler daha sonra ödenekleri kesilecektir. Daha önce istirahat süreleri bitene kadar alabiliyorlardı 5/12/2017 RG Md.10

SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTLARINI SONRADAN YERİNE GETİREN MALÜL MEMURLARA EMEKLİLİK

Memur olarak çalışan sigortalılardan daha önce rahatsızlıkları nedeniyle daha önce malul sayılan ancak sigortalılık süresi veya prim ödeme sayısı yeterli olmadığı için görevlerinden ayrıldıkları tarihte maluliyet aylığı bağlanmayanlardan eksik süresini tamamlamış olanlara tekrar maluliyet değerlendirmesi yapılmaksızın bulundukları son sigortalılık sigortasına göre aylık bağlanacak. 5/12/2017 RG Md.11

Maluliyet raporu için sevki yapılacak borçları olduğu için masrafları kendileri tarafından karşılanan sigortalıların en az 1800 gün ödenmiş hizmet süreleri varsa bu masraflar SGK tarafından karşılanacak. 5/12/2017 RG Md.12

 

Hak sahibi sigortalılara ölüm aylığı devam ederken 4b sigortalık sürelerinden kaynaklanan prim ve prime ilişkin borç tespiti durumunda aylıkları durdurulup geçmişe dönük borç çıkıyor ve aylıkları ödeme tarihinden sonra tekrar başlatılıyordu. Düzenlemeyle prim borcunun tespitinden sonra ödeme yapılması halinde geriye dönük aylıkların durdurması ve aylık borcu söz konusu olmayacak.   5/12/2017 RG Md.15

BORÇLANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan ülkemizde çalışması bulunmayanlardan, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışmış ya da halen çalışanların er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen sürelerini borçlanmaları halinde borçlandıkları bu süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. 5/12/2017 RG Md.16

1/10/2008 tarihinden bu yana yanlış ve yersiz olarak yapılmış borçlanma tutarlarını SGK başvurularak geri alınabilecek.  5/12/2017 RG Md.16

4b (bağkur) sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacağı durumlarda sigortalının borcu çıksa da hak sahibine aylık bağlanabilecek.  5/12/2017 RG Md.17

SGK TARAFINDAN İSTENEN BİLGİ BELGELERİ VERMEYENE CEZA

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek veya tüzel kişiler ile Kamu idareleri ve Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan SGK tarafından istenen bilgi ve belgeleri 1 aylık süre içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanacaktır. Bu ceza tutarı asgari ücretin onda birinden beş katına kadar değişmektedir. 5/12/2017 RG Md.18

KONTROL MUAYENESİNE TABİ SİGORTALILARA SGK BİLGİ VERECEK

Kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalılar muayene tarihinden en az 45 gün önce başvuruda bulunularak sevklerini yaptırmaları gerekirken muayene tarihinden 3 ay önce yazılı olarak bilgilendirilerek sevklerini yaptırmaları gerektiği bilgilendirilecek. Böylece sigortalılarının muayenelerini aksatarak aylıklarının kesilmesinin önüne geçilmektedir. 5/12/2017 RG Md.19

RESMİ İŞYERLERİNİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ SON VERME TARİHİ DEĞİŞİYOR

Resmi nitelikli işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesini verme süresi belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 7 sinden 23 üne çekilmiştir. 5/12/2017 RG Md.23

EKSİK GÜN BİLDİRİMLERİ İLE SONRADAN VERİLEN PRİM BELGLERİ İLE İLGİLİ DZENLEMELER

Özel sektör işverenlerinin 10 ve daha fazla işçi çalıştırdığı aylarda eksik gün çalışan sigortalıların istirahatli olduğunu gösteren rapor, disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,  kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler Kuruma verilmeyecek. Ancak söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanmak zorunda. Söz konusu belgeler Kurumca talep edilmesine rağmen ibraz edilmemesi halinde geçersiz sayılarak eksik gün bildirilen sigortalıların günleri otuz güne tamamlanarak asgari ücretin yarısından iki katına kadar idari para cezası uygulanacaktır.  5/12/2017 RG Md.23

Defter tutmak yükümlüsü olmayan işverenlerin süresi geçtikten sonra verdikleri sigortalıların aylık prim ve hizmet belgeleri daha önce hiçbir şekilde işleme alınmaz iken yapılan değişiklik ile denetim sonucuna göre bir yıllık süreye ilişkin kısmı işleme alınabilecek. 5/12/2017 RG Md.24

MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU

Düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan tebliğ eki sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak;  Meslek mensupları ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. İşyerlerine ilişkin olarak işverenler ve meslek mensupları arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği gerekli görülmesi halinde SGK tarafından istenecek.

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, Kurumca (Müfettiş veya Denetmen İncelemeleri) veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve 5510 Sayılı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

Ancak Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve ibrazından sadece işverenler sorumlu olacak. Meslek mensuplarının bu konuda sorumluluğu olmayacak.

Düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekmektedir.

İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır. Bu düzenlemeyle işverenlerin bilgilerinin olmadığı sigortalı bildirimleriyle ilgili sorumlulukları ortadan kaldırılmıştır. 5/12/2017 RG Ek Md.5

KAMU KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/” adresindeki Hizmet Takip Programında (HİTAP) yer alan;

 1. a) Özlük ve nüfus,
 2. b) Hizmet belgesi,
 3. c) Öğrenim durumu,

ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

 1. d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),
 2. e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,
 3. f) Askerlik,
 4. g) Tazminat,

ğ) Unvan,

 1. h) Açık süre,

ı) Borçlanılan hizmet,

 1. i) İtibari hizmet süresi,
 2. j) Emeklilik belgesi,

Bilgi formatları kamu idareleri tarafından web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya internet servisi yöntemlerinden biri kullanılarak

14/4/2012 tarihinde görevde olan kamu görevlileri için 31/8/2015 (dahil) tarihine kadar,

14/4/2012 tarihi ile 31/8/2015 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan kamu görevlileri için 2/11/2015 (dahil) tarihine kadar,

1/9/2015 tarihinden itibaren ilk defa, tekrar veya naklen atanan kamu görevlileri için göreve başladıkları tarihten itibaren 90 gün içinde,

Kamu görevlilerinin sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihten itibaren 90 gün içinde,

14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2017 (dâhil) tarihine kadar internet sitesi üzerinden SGK ya göndermeleri gerekmektedir.

Bu bilgilerin Kamu Kurumları tarafından mücbir sebepler veya SGK ya uygun görülen teknik nedenlerle Kuruma aktarılamaması durumu ile bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere belirtilen sürelerde, birinci fıkranın ergin kılınma, tazminat ve itibari hizmet sürelerinin girilmediğinin SGK tespit ederek gerekli bilginin programa aktarılması ilgili kurumdan talep edecek ve talebin ilgili kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde, bilginin aktarılmaması veya geç aktarılması halinde sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

1/1/2018 tarihinden itibaren kamu personelinin unvan bilgilerin programa aktarılması ilgili kurumdan talep edilir ve talebin ilgili kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde aktarılmaması veya geç aktarılması halinde aynı ceza uygulanacak. 5/12/2017 RG Ek Md.6

SGK’na daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten sahte sigortalı bildirildiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. 5/12/2017 RG Ek Md.7

Aylığı bağlanan ancak sonradan asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilerek aylıkları durdurulanların aylık başlangıç tarihlerinde değişiklik yapılmaksızın aylıkları yeniden bağlanacak. Borçları aylıklarından tahsil edilecek. Ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu sonradan tespit edilenlerin aylıkları kesilmeyerek ödenmesine devam edilecek. Bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan kesilecek. 5/12/2017 RG Ek Md.9

Döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla emekliliğe hak kazanmaları halinde; ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için % 2’si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenmesine hak kazanabilecekler. 5/12/2017 RG Ek Md.11

2017 KASIM AYI İŞVEREN PRİMLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 26 ARALIK 2017

Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenecek. 5/12/2017 RG Geçici Md.34

AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA SİGORTA GÜNÜ İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE SGK’NA BORCU OLANLARA MÜJDE

5/12/2017 tarihinden önce aylık bağlanmış olanlardan, emeklilik talep veya ölüm tarihi itibariyle aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların eksik hizmet süreleri;

 1. a) Borçlanılabilecek süresi olanlar eksik hizmet süresi kadar borçlanabilecek,
 2. b) Borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmetini karşılamayanlar emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılığı bulunanların eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar bu hizmetlerle tamamlayabilecek,
 3. c) Bu şekilde hizmet süresi olmayanlardan; isteğe bağlı, tarım sigortası ile ev hizmetlisi sigorta primi ödemekteyken emeklilik talep tarihi itibariyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilerek eksik süreleri tamamlatılacak.

Bunlardan aylıklarının iptal edildiği için aylıkları yeniden bağlanarak borçlanmaları halde borçları aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek.  5/12/2017 RG Geçici Md.35

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDİYLE GELİR ALMAKTA İKEN 1/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİ GELİR BAĞLATABİLECEK

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken, Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/10/2008) ölen ve ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmamış sigortalıların almakta olduğu sürekli iş göremezlik gelirinin, Kanunun yürürlük tarihine kadar aylık artışlarıyla güncellenmiş tutarı müracaat etmeleri halinde hak sahiplerine gelir olarak bağlanacak. 5/12/2017 RG Geçici Md.36

 

 

 

Etiketler: » » »
266 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ